Podmínky přepravy cestujících na mezinárodních autobusových linkách.

Tato pravidla pro mezinárodní linkovou autobusovou dopravu byla vypracována na základě a v souladu s platnými právními předpisy, místními zvyklostmi a obecně uznávanými normami společenského chování, platných v zemích, jejichž územím probíhají mezinárodní autobusové linky Dopravce a jsou povinné pro Dopravce a Cestujícího.

1. Podmínky nákupu jízdenek

1.1. Autobusová jízdenka je vždy vystavena na jméno cestujícího a nesmí být použita jinou osobu. Jízdenka platí do dne a hodiny odjezdu, které jsou v ní uvedeny.

1.2. Jízdenka je Smlouvou o přepravě, uzavřenou mezí Cestujícím a Dopravcem, na jejímž základě je cestující oprávněn používat vozidlo a s tím související služby výhradně v souvislosti s cestou uvedenou na jízdence.

1.3. Provedením platby za jízdenku cestující potvrzuje, že se seznámil s přepravními podmínkami pro tento spoj.

1.4. Po převzetí jízdenky je cestující povinen ihned ověřit správnost údajů a informací v ní uvedených a shodu ceny jízdenky a zaplacené částky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

1.5. Nedostaví-li se cestující před odjezdem autobusu na místo a čas odjezdu uvedené v jízdence, bude Smlouva o poskytování přepravních služeb považována za ukončenou z iniciativy cestujícího a dopravce si vyhrazuje právo opakovaně tuto jízdenku prodat.

1.6. Změnit datum odjezdu lze dvakrát zdarma. Veškeré změny musí být uvedeny v jízdence a ověřeny razítkem firmy, která tyto změny provedla. Změna termínu odjezdu je možná pouze v případě přítomnosti volného místa v autobuse. Změnit stanici odjezdu nebo cílovou stanici v rámcích stejného spoje lze bezplatně a za doplatek případného cenového rozdílu.

1.7. V případě změny datu odjezdu je cestující povinen uhradit rozdíl mezi původní a novou cenou jízdného v případě, že cena této nové jízdenky bude vyšší než cena původní. V případě, že cena jízdenky na nový datum bude nižší než cena původní jízdenky je cenový rozdíl nevratný.

1.8. Fotokopie jízdenky není jízdním dokladem.

1.9. Cestující, který zakoupil jízdenku s otevřeným datem odjezdu („OPEN"), musí zaregistrovat tuto jízdenku nejpozději 72 hodiny (čtyři pracovní dny) před předpokládaným termínem odjezdu.

1.10. V případě ztráty jízdenky před odjezdem spoje ji lze obnovit v místě jejího zakoupení za dodatečný poplatek. Jízdenky s otevřeným datem odjezdu („OPEN") obnovit nelze.

1.11. Cestující, který si zakoupil on-line elektronickou jízdenku (e-ticket) je povinen si ji třikrát vytisknout a předložit při nástupu do autobusu. V případě absence vytištěné elektronické jízdenky dopravce má právo odmítnout přepravu cestujícího bez nároku na kompenzaci. V případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů při nákupu elektronické jízdenky (e-ticket) může dopravce odmítnout přepravu cestujícího bez nároku na kompenzaci.

2. Obecné požadavky

2.1. Cestujícím doporučujeme dostavit se na místo odjezdu nejpozději 30 minut před odjezdem spoje. V případě zpoždění ze strany cestujícího bude odpovědnost za důsledky takového zpoždění zcela na cestujícím.

2.2. Cestující je povinen předložit jízdenku ke kontrole spolu s cestovním pasem a v případě zlevněného jízdného také spolu s dokladem, opravňujícím cestujícího k této slevě. V případě absence dokladu, potvrzujícího důvod uplatnění slevy, může cestující uplatnit jízdenku pouze po provedení dodatečné platby standardní (nezlevněné) ceny jízdenky.

2.3. Cestující je povinen uchovávat jízdenku po celou dobu cesty.

2.4. Cestující je povinen předložit jízdenku ke kontrole osobě, která je oprávněna ke kontrolování platnosti jízdenek, jakmile ho o to požádá.

2.5. Cestující musí mít platný cestovní pas a být informován o celních pravidlech zemí, jejíchž územím proléhá trasa spoje.

2.6. Děti a mládež do 16 let mohou cestovat pouze v doprovodu dospělých osob.

2.7. Děti mladší 12 let nesmí cestovat na sedadlech za řidičem, tj., na sedadlech č. 1, 2, 3 a 4.

2.8. V případě zastávek autobusu, je cestující povinen se včas vrátit do kabiny autobusu. Dobu trvání zastávek cestujícím oznámí řídíc nebo stevard/ka. Po uplynutí doby trvání zastávky autobus může odjet bez cestujícího, který v tomto případě pokračuje v cestě samostatně bez náhrady ceny jízdného.

2.9. Dopravce není odpovědný vůči cestujícím za správnost sestavení a přítomnost dokladů, opravňujících překročení hranic zemí, jejichž územím probíhá trasa autobusu.

2.10. Dopravce nezodpovídá za porušení celních nebo pohraničních předpisů cestujícím.

2.11. V případě, že cestující poruší vízové režimy (např. vypršení platnosti víza, náhrada cestovního pasu jiným dokladem apod.), dopravce si vyhrazuje právo vyloučit cestujícího z přepravy. Finanční náhrada za nevyužité jízdenky nebude cestujícímu vyplácena.

2.12. V případě, že cestující nedodržuje celní nebo pohraniční předpisy a bude zadržen na hranici a způsobí tím zpoždění spoje, autobusová posádka má právo pokračovat v cestě bez tohoto cestujícího v souladu s jízdním řádem a bez náhrady ceny jízdného.

2.13. V souladu se zákonem Ukrajiny ze dne 7.4.2011 „O změnách některých právních předpisů týkajících se odpovědnosti Dopravců zapojených do mezinárodní osobní dopravy", při provedení mezinárodní silniční přepravy osob, před zahájením takové přepravy je dopravce povinen zkontrolovat přítomnost, nikoliv však pravost dokladů cestujících, které jsou zapotřebí pro vstup na území cílové země a překročení hranic států, jejichž územím probíhá trasa spoje, a je oprávněn odmítnout přepravu cestujícím, kteří na žádost dopravce potřebné doklady nepředloží. Cestující využívající mezinárodní silniční dopravu je v průběhu cesty povinen mít potřebné doklady, které jsou požadovány pro vstup na území cílové země a překročení hranic států, jejichž územím probíhá trasa spoje, a je povinen předložit je na požádání dopravce. V případě, že dopravce odmítne přepravovat cestujícího, který na požádání dopravce nepředloží doklady, které jsou potřebné pro vstup na území cílové země a překročení hranic států, jejichž územím probíhá trasa spoje, nevzniká dopravci povinnost nahradit cestujícímu vzniklé škody.

2.14. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů neposkytuje dopravce informace o cestujících.

2.15. Dopravce není odpovědný za zpoždění pohybu spoje na trase a zpožděný příjezd spoje do stanic, pokud k takovému zpoždění dojde kvůli nezávisejícím na něm okolnostem (včetně zpoždění při přechodu hranic, povětrnostních podmínek, dopravních zácp, opatření veřejných orgánů, opravných prací na silnicích atd., jednání cestujících, které ovlivnilo vznik těchto okolností) a jiných příčin (technických problémů, vzniklých za jízdy v autobusu, jejichž vzniku společnost dopravce nemohla zabránit navzdory veškerým provedeným opatřením před zahájením jízdy).

2.16. V jízdním řadu autobusu není stanoven čas pro registraci Tax Free.

2.17. Dopravce je oprávněn měnit jízdní řad, používat dodatečné autobusy a měnit místo cestujícího ve vozidle bez předchozího souhlasu a oznámení cestujícímu.

2.18. V případě, že dopravce nezajistí palubní služby (včetně teplých nápojů, občerstvení, novin, časopisů, sledovaní filmů, Wi-Fi, internetového připojení, 220 V, polštářů, dek, WC, klimatizace apod.), nemá cestující právo na odškodnění.

2.19. Dopravce je oprávněn instalovat v kabině vozidla (autobusu) kamerové systémy pro zajištění bezpečí cestujících pod dobu čtyřiadvacet hodin denně v souladu s Ženevskou úmluvou Organizace spojených národů proti mezinárodnímu organizovanému zločinu, Úmluvou Rady Evropy O opatřeních proti mezinárodnímu terorizmu a obchodování s lidmi.

2.20. Dopravce je oprávněn:

— omezit nebo zastavit dopravu v případě přírodních katastrof, epidemií, epizootií nebo jiných mimořádných událostí,

— zastavit pohyb vozidla (autobusu) v případě ohrožení života a zdraví cestujících;

2.21. Veškeré stížnosti cestujících, týkající se kvality služeb na spoji, budou brány v potaz, pokud budou uvedeny v písemné žádosti a popsány a vysvětleny cestujícím v „Knize stížnosti a podnětů", která se nachází uvnitř autobusu po dobu 1 měsíce ode dne cesty nebo realizace spoje. Každá reklamační žádost musí být opatřená jízdenkou nebo její fotokopií a účtenkami, které dokumentují náklady, vzniklé cestujícímu v souvislosti s předloženou reklamací.

2.22. Doba, určená k odpovědi na stížnosti, dotazy a reklamace, spojené s plněním smlouvy o přepravě nemůže být delší než 30 dnů po obdržení reklamace. V případě, že stížnost bude přesměrována partnerské společnosti, může být doba čekání na odpověď prodloužena na 60 dnů.

3. Nástup do autobusu

3.1. Cestujícím doporučujeme dostavit se na místo odjezdu spoje 30 minut před jeho odjezdem. Po uložení zavazadel do zavazadlového prostoru je cestující povinen předložit veškeré potřebné dokumenty a příruční zavazadlo zástupci firmy, který informuje cestujícího o jeho místě v kabině autobusu. Místa přiděluje výhradně společnost dopravce. Místa, přidělena jakoukoliv jinou firmou, jsou neplatná. Po obsazení svého místa žádáme cestující, aby nevystupovali z autobusu a aby nepřekáželi nástupu jiných cestujících.

3.2. Z bezpečnostních důvodů společnost dopravce nedovoluje vstup do autobusu jiným osobám, kromě cestujícího, proto doporučujeme se rozloučit před nástupem do autobusu.

4. Chování v autobuse

4.1. Žádáme Vás, abyste zacházeli opatrně a ohleduplně s vybavením autobusu, aby se zabránilo jeho poškození. V opačném případě za škodu na vozidle odpovídá cestující.

4.2. V autobuse je přísně zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a omamné látky. V případě nesplnění těchto pravidel dopravce si vyhrazuje právo vykázat cestujícího z autobusu bez vracení jízdného.

4.3. Posádka autobusu může odmítnout přepravovat cestujícího v opilém stavu, nebo ve špinavém oblečení a také v případě, že cestující svým jednáním ohrožuje klid a bezpečí jiných cestujících.

4.4. Pro Vaši bezpečnost Vás laskavě žádáme nechodit po kabině autobusu a nestát v uličkách za jízdy.

4.5. Během cesty je zakázáno dávat nohy na sedadla a také ležet na sedadlech nebo podlaze autobusu.

4.6. Je-li autobus vybaven bezpečnostními pásy, je cestující povinen se připoutat se používat pásy výhradně k jejich účelu. Pokud tak neučiní, může mu být uložena pokuta.

4.7. Pro zamezení nehod je povoleno používat horkou vodu pouze se souhlasem řidiče nebo stevarda/ky během zastávky autobusu.

4.8. V průběhu cesty Vám nabízíme možnost poslechu hudby či prohlédnutí filmů. Prosíme reagovat na rozmanitost názorů s citem a pochopením.

4.9. Odpadky musí být odkládány do jednotlivých pytlů nebo vyhazovány do odpadkových košů na zastávkách.

4.10. Na zastávkách autobusu před výstupem se přesvědčte, zda je opěradlo sedadla ve vzpřímené poloze, stolek je uzavřen a podstavce pod nohy jsou zvednuty.

4.11. Je přísně zakázáno mluvit s řidičem za jízdy.

4.12. Cestující, porušující pravidla chování v autobuse, budou vykázáni z vozidla bez vracení jízdného.

5. Vracení nevyužitého jízdného

5.1. Nevyužité jízdné vrací pouze firma, od níž byl jízdní doklad zakoupen.

5.2. Podkladem pro vracení jízdného je jízdenka se všemi jejími částmi.

5.3. Jízdné za propadlou zpáteční jízdenku je nevratné.

5.4. Cestující, který se nedostavil nebo opozdil, ztrácí nárok na vrácení jízdného.

5.5. Při včasném stornu jízdenky cestující má nárok na vracení jízdného s výjimkou inkasa. Pří vracení jízdenky budou účtovány tyto poplatky:

— více než 48 hodin před odjezdem – 20 % z ceny jízdenky;

— více než 24 hodiny ale méně než 48 hodin před odjezdem – 50 % z ceny jízdenky;

— méně než 24 hodiny ale více než 2 hodiny před odjezdem – 80 % z ceny jízdenky;

— méně než 24 hodiny ale více než 2 hodiny před odjezdem – 100 % ceny jízdenky.

6. Přeprava zavazadel

6.1. Jeden cestující má právo na bezplatný převoz:

— 1 (jednoho) zavazadla ve velikosti 60x40x40 cm a hmotností do 25 kg. V případě, že zavazadlo je větší než 60x40x40 cm nebo jeho hmotnost je větší než 25 kg, bude převezeno za příplatek v případě dostatečné kapacity zavazadlového prostoru.

— 1 (jednoho) příručního zavazadla váhou do 5 kg. Příručním zavazadlem je považováno zavazadlo, které je snadno přenositelné a lze je umístit pod nebo nad sedadlem cestujícího.

6.2. Každé další zavazadlo se přepravuje s ohledem na kapacitu zavazadlového prostoru. Velikost dalších zavazadel nesmí překročit velikost a váhu hlavních zavazadel.

6.3. Dopravce je odpovědný pouze za zavazadla, která byla přijata k přepravě, tj. ke kterým byl cestujícímu vydán doklad (zavazadlový přívěsek, nálepka apod.) potvrzující převzetí zavazadel.

6.4. Dopravce není odpovědný za způsobení jakékoli škody na věcech umístěných do zavazadlového prostorů, které jsou snadno rozbitné, podléhají rychlé zkáze, špatně zabalené, a také za cenné věci (peníze, doklady, elektronická technická zařízení apod.).

6.5. Dopravce není odpovědný za malá nebo povrchní poškození odbavených zavazadel, a to zejména za rozbitá kola a držadla, ztracené zabezpečovací pásy a drobná poškození, jako jsou například řezy, škrábance, rýhy nebo skvrny, vzniklé v důsledku běžného opotřebení a použití v průběhu cesty.

6.6. Nejsou přepravována zavazadla velkých rozměrů (televize, lednice, gauče apod.).

6.7. Jízdní kola jsou přepravována v zavazadlovém prostoru pouze v případě volné kapacity. Na jízdním kole, které bude přepravováno v zavazadlovém prostoru musí být sejmuto přední kolo a zabaleno zvlášť. Samotné jízdní kolo musí být také řádně zabaleno. Rozebrané a zabalené jízdní kolo se počítá jako dva kusy zavazadel. Kolo, které bude přepravováno (i starší ojeté) v zavazadlovém prostoru, musí povinně mít dokument (např. účtenku) potvrzující jeho koupi.

6.8. Dopravce je odpovědný za poškození nebo zničení zavazadel v zavazadlovém prostoru pouze v případě, že k takovému zničení nebo poškození odůvodněně došlo vinou dopravce, nejvíce však do hodnoty 100 USD na osobu v případě podání žádosti nejpozději do 10 dnů po odjezdu příslušného spoje.

6.9. Přeprava zavazadel, ohrožujících zdraví nebo bezpečí ostatních cestujících, která mohou poškodit jiná zavazadla nebo vozidlo, je zakázaná.

6.10. Dopravce není odpovědný za ztrátu cestujícím peněz, šperků, cestovního pasu, cenných papírů, sbírkových předmětů, věcí, které mají vědeckou hodnotu a jiných cenných věcí, které nejsou uloženy do zavazadlového prostoru autobusu.

6.11. Přeprava zvířat, rostlin nebo větších zavazadel je možná pouze s písemným souhlasem firmy dopravce a za zvláštní příplatek. Každé zvíře jakékoliv velikosti musí mít samostatnou jízdenku se slevou ve výši 50 % (bez vlastního sedadla), nebo se slevou ve výši 20 % (s vlastním sedadlem).

6.12. Cestující, který v době tzv.„hlavní sezóny/high-season" (červen až srpen, v době zimních svátků 15.12-15.01 a dva týdny před Velikonočními svátky) bude mít nadměrné množství zavazadel, které nelze umístit do zavazadlového prostoru autobusu, a bude chtít zrušit cestu, ztrácí právo na vrácení ceny jízdného. Doporučujeme přepravovat zavazadla v předstihu, kdy jsou autobusy méně obsazené.

6.13. Dopravce nezaručuje ani není zodpovědný za úschovu zapomenutých věcí a zavazadel v autobusech. Bude-li je to možné, budou nalezené věci předávány do sídla místního zástupce firmy dopravce.

7. Slevy

Cestující, který chce uplatnit slevu musí prokázat nárok na tuto slevu při nákupu jízdenky a v průběhu cesty.

7.1. Děti ve věku do 4 let mají nárok na 80 % slevu z ceny jízdenky. V době velké obsazenosti autobusů (červen až srpen a v době Vánočních svátků od 15.12 do 15.01) děti ve věku do 4 let mají nárok na 50 % slevu z ceny jízdného.

7.2. Děti ve věku od 4 do 10 let mají nárok na 50 % slevu z ceny jízdného.

7.3. Děti ve věku 10 až 15 let mají nárok na 20 % slevu z ceny jízdného.

7.4. Studenti (do 26 let) a držitele karet ISIC a EURO 26 STUDENT mají nárok na 10 % slevu z ceny jízdného.

7.5. Cestující ve věku nad 60 let mají nárok na 10 % slevu z ceny jízdného.

7.6. Skupinová sleva pro skupiny 5 nebo více osob je 10 % z ceny jízdného.

Podmínky: Stejný datum odjezdu pro celou skupinu. Všechny jízdenky je nutné zakoupit současně.

7.7. Stálí zákazníci mají nárok na 10 % až 20 % slevu z ceny jízdného.

7.8. Slevy nelze kombinovat ani sčítat.

8. V případě zrušení spoje dopravcem má cestující na výběr jednu z následujících možností:

8.1. Cestovat k cílové stanici nejbližším spojem dopravce nebo jeho partnera.

8.2. Získat peníze za cenu jízdného pro zrušený spoj zpět.

8.3. Na základě vzájemné dohody přepraví dopravce cestujícího do cílové stanice na vlastní náklady.

Podmínky vrácení jízdného

1. Nucené vrácení jízdenky:

V případě, že dopravce oznámí zrušení spojů z jakéhokoli důvodu, LUBJANO TRANS s.r.o. provádí vrácení finančních prostředků přijatých jako platba za jízdenku, stejným způsobem, jak platba za jízdné byla připsaná, ve 100% nákladů za jízdenku, nebo, pokud je k dispozici, nabízí ke koupi další jízdenku na spoj stejného nebo jiného Dopravce.

2. POZNÁMKA: cena jízdenky na spoj jiného Dopravce se může lišit.

3. Dobrovolné vrácení:

3.1. V případě vrácení jízdenky z vlastního podnětu Uživatele, LUBJANO TRANS s.r.o. vrátí Uživateli prostředky, přitom se řídí údaji automatizovaných výpočtů návratnosti prostředků poskytnutých Dopravcem.

3.2. Podmínky pro vrácení jízdenky u každého Dopravce jsou odlišné a jsou v souladu s vnitřními předpisy Dopravce.

3.3. Poplatek za zprostředkování a servisní poplatek LUBJANO TRANS s.r.o., v případě dobrovolného vrácení jízdenky se nevrací.

3.4. V případě, že Uživatel zakoupí jízdenku za akční a / nebo snížené tarify, včetně použití kódu, který dává právo na slevu, je vrácení peněz uskutečněno v 100% z ceny vstupenky.

4. Jízdné nebo jejich část, s odpočtem povinných poplatků, jsou při vrácení jízdenky přímo prostřednictvím webové stránky, převedeny Uživateli do 10 dnů od odjezdu posledního spoje v objednávce a / nebo přijaty Dopravcem a / nebo LUBJANO TRANS s.r.o. rozhodnutí o vrácení peněžních prostředků Uživateli podobným způsobem, jako přijetí těchto peněžních prostředků.

5. V případě nesouhlasu Uživatele s částkou vrácených prostředků nebo prostředků, které mají být vráceny, rozhodne o výši takové náhrady pouze Dopravce.

6. Postup při vrácení jízdenek:

6.1. Uživatel podá žádost o vrácení peněz pouze prostřednictvím osobního účtu na webové Stránce, kde podrobně popíše situaci nebo poskytne doplňující informace (důkaz) při podání žádosti o vrácení peněz prostřednictvím osobního účtu.

6.2. Způsoby podání žádosti o vrácení jízdenek Uživatelem:

6.2.1. Varianta A. Uživatel může se přihlásit na webovou Stránku pomoci telefonního čísla, které bylo uvedeno při objednání/rezervaci jízdenky

6.2.2. Varianta B. Uživatel sleduje odkaz o vrácení, který je poskytnuty s lístkem na přijatý e-mail při objednávce ihned po zaplacení objednávky.